اعلانی در حال حاظر وجود ندارد!

لحظه ی دیدار نزدیک است

271
0
آگوست 26, 2014

بدو بوسه دات کام

لحظه ی دیدار نزدیک است
باز من دیوانه ام ، مستم
باز می لرزد ، دلم ، دستم
باز گویی در جهان دیگری هستم
های ! نخراشی به غفلت گونه ام را ، تیغ
های ،نپریشی صفای زلفکم را ، دست
و آبرویم را نریزی ، دل
ای نخورده مست
لحظه ی دیدار نزدیک است

اشتراک گذاری:

در حال جستجو در سایت . . .