تلخی مشروب

بدو بوسه دات کام
بدو بوسه دات کام

مشروب .تلخه
ولی…
مردونه میگیرتت،
نه مث ادم هایی که
شیرین رهایت میکنن!

اشتراک گذاری: