اعلانی در حال حاظر وجود ندارد!

به بالشی که زیر سرمون میذاریم میشه دروغ گفت ؟چی بگیم ؟ بگیم خواب بودیم و خواب بد دیدیم ؟خر که نیست ! بالشه ! میفهمه !نه بالش جان ، دلم براش تنگ شده بود !

در حال جستجو در سایت . . .