بهانه ات را میگیرم

بدو بوسه دات کام
بدو بوسه دات کام

من که فراموشت کرده ام
اما این بغض جا خوش کرده در گلویم
دائما …
بهانه ات را میگیرد…

اشتراک گذاری: