اعلانی در حال حاظر وجود ندارد!

دست بردار پتـرس

259
0
آگوست 14, 2014

بدو یوسه دات کام

دست بردار پتـرس ! بگـذار دنیا را آب ببـرد…
در این دنیایی که نا عدالتی بیداد میکند،
در این دنیایی که حتی اقیانوس آرام هم به دنبـال آرامـش می گردد،
سد هـم که بسازی فقـط…مشـق شـب بچه ها را زیاد میکنی…!

اشتراک گذاری:

در حال جستجو در سایت . . .