انسان فراموشکار

بدو بوسه دات کام
بدو بوسه دات کام

انسان است… فراموشکار است…
از تنهایی اش که در بیاید ، تنهایی ات را دور می زند…
پشت می کند به تو… به گذشته اش…

اشتراک گذاری: